Sextus Iulius Frontinus Partea XVII-a: De aquis: 1.11. Imprimare 134 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Marţi, 23 Noiembrie 2021 15:27

Preambul: Frontinus a scris despre aprovizionarea cu apă a cetăţii Romei.

Text:  Frontinus în latină (versiunea publicată de Loeb în 1925, acum în domeniul public), engleză (traducere de Charles E. Bennet în ediţia Loeb din 1925) şi română. Texte on-line latină şi engleză pe site-ul educaţional al Univ. din Chicago (uchicago.edu).

Latină 1.11.: <Quae ratio moverit Augustum, providentissimum principem, perducendi Alsietinam aquam, quae vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratiae, immo etiam parum salubrem ideoque nusquam in usus populi fluentem; nisi forte cum opus Naumachiae adgrederetur, ne quid salubrioribus aquis detraheret, hanc proprio opere perduxit et quod Naumachiae coeperat superesse, hortis adiacentibus et privatorum usibus ad inrigandum concessit. Solet tamen ex ea in Transtiberina regione, quotiens pontes reficiuntur et a citeriore ripa aquae cessant, ex necessitate in subsidium publicorum salientium dari. Concipitur ex lacu Alsietino Via Claudia miliario quarto decimo deverticulo dextrorsus passuum sex milium quingentorum. Ductus eius efficit longitudinem passuum viginti duum milium centum septuaginta duorum, opere arcuato passuum trecentorum quinquaginta octo.>.

Engleză 1.11.: < I fail to see what motive induced Augustus, a most sagacious sovereign, to bring in the Alsietinian water, also called Augusta. For this has nothing to commend it, — is in fact positively unwholesome, and for that reason is nowhere delivered for consumption by the people. It may have been that when Augustus began the construction of his Naumachia,38 he brought this water in a special conduit, in order not to encroach on the existing supply of wholesome water, and then granted the surplus of the Naumachia to the adjacent gardens and to private users for irrigation. It is customary, however, in the district across the Tiber, in an emergency, whenever the bridges39 are undergoing repairs and the water supply is cut off from this side of the river, to draw from Alsietina to maintain the flow of the public fountains. Its source is the Alsietinian Lake, at the fourteenth milestone, on the Claudian Way, on a cross-road, six miles and a half to the right. Its conduit has a length of •22,172 paces, with •358 paces on arches.>.

Română 1.11.: <Nu am reuşit să aflu ce anume  l-a determinat pe Augustus, un foarte înţelept suveran, să aducă apa alsietiniană, numită şi Augusta. Pentru aveasta nu poate fi apreciat, -este de fapt o apă nesănătoasă- şi din acest motiv nu este nicăiri livrată pentru consumul populaţiei. Poate ă atunci când Augustus a început construcţia Naumachiei sale, a adus această apă într-o conduct special, pentru a nu încărca sursa existent de apă sănătoasă, apoi a dăruit surplusul Naumachiei căătre grădinile adiacente şi către utilizatori private în scop de irigare. Se obişnuieşte însă, în districtul de peste fluviul Tibru, în caz de urgenţă, ori de câte ori podurile sunt în curs de reparare şi aprovizionarea cu apă este întreruptă din această parte a fluviului, să se tragă din Alsietina pentru a menţine curgerea fântânilor publice. Sursa ei este Lacul Alsietinian, la a patrusprezecea bornă, pe Calea Claudiană, la o răscruce, la şase mile şi jumătate la dreapta. Conducta are o lungime de 22172 paşi, dintre care 358 pe arcade.>.

Traducerea este aproximativă, urmând textul englezesc…

Tradus pro-bono în zece noiembrie, 2021 pentru sighet-online.

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share