"Spiritul artei japoneze" de Yoné Noguchi Partea a V-a Imprimare 224 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Marţi, 19 Octombrie 2021 15:45

Explicaţii: Yoné Noguchi este un autor american de origine japoneză de expresie engleză (este posibil şi probabil să fi scris şi în limba maternă). Aceasta este încercarea de traducere a cărţii electronice nr. 62252 de pe Project Gutenberg (gutenberg.org), apărută în 1915 la Londra. Yoné Noguchi este şi tatăl marelui artist (sculptor şi peisagist) Isamu Noguchi, discipol spiritual al lui Brâncuşi.

Redăm variantele engleză-română pentru facilitarea corecturii traducerii.

Engleză: Introduction:

Indeed, Hogai’s whole life of sixty years was a life of hardship and hunger; when he reached manhood, the whole country of Japan began to be disturbed under the name of the Grand Restoration. In those days, the safety of one’s life was not assured; how then could art claim the general protection? All the artists threw away their drawing-brushes. Hogai tried to get his living by selling baskets and brooms; his wife, it is said, helped him by weaving at night; their lives were hard almost without comparison. Following the advice of a certain Mr. Fujishima, Hogai drew pictures and gave them to a dealer at Hikage Cho, Tokyo, to be sold. After three long years, he found that only one picture had been sold, and so he gave the rest of them, more than fifty, to Mr. Fujishima, who, by turns, gave them away to his friends. 

And those pictures which were given freely by Mr. Fujishima are now their owners’ greatest treasures. Thus is the irony of life exemplified. It was thought by Hogai a piece of good fortune when he was engaged by Professor Fenellosa for twelve yen a month; this American critic’s eye discerned Hogai’s unusual ability. It is almost unbelievable to-day that such a small sum should have been acceptable;14 but it may have been the usual payment in those days, and the Professor’s friendship was more to Hogai than money. He received fifteen yen afterward when he was engaged by the Educational Department of the Government in 1884; how sad he could not support himself by art alone. And alas, he was no more when the general appreciation of his great art began to be told. Quite many specimens of Hogai’s work are treasured in the Boston Museum at present. How changed are the conditions now from Hogai’s day! But are these fortunately changed conditions really helpful for the creation of true art?

Română: Introducere

De fapt, întreaga viaţă a lui Hogai de şaizeci de ani a fost o viaţă de greutăţi [sărăcie] şi foame; când a atins vârsta adultă, tot teritoriul Japoniei a fost tulburat în numele Marii Restaurări. În acei ani, siguranţa vieţii cuiva nu era asigurată; cum putea arta să solicite protecţia generală ? Toţi artiştii au aruncat pensulele. Hogai a încercat să-şi asigure traiul vânzând coşuri şi mături; soţia sa, se spune, l-a ajutat cosând [împletind] noaptea; vieţile lor erau dificile aproape fără comparaţie. Urmând sfatul unui anume Domn Fujishima, Hogai a desenat imagini şi le-a dat unui vânzător la Hikage Cho, Tokyo, spre a fi vândute. După trei ani, a aflat că doar un desen [sau pictură] a fost vândută şi deci rstul le dărui, peste cincizeci de lucrări, Dlui. Fujishima, care la rândul său, le-a dăruit prietenilor. Acele desene dăruite gratis de dl. Fujishima sunt acum pentru proprietarii lor mari comori. Aceasta este ironia vieţii exemplificată. Hogai s-a considerat norocos când a fost angajat de Profesorul Fenellossa pentru doisprezece yeni pe lună, Ochiu acestui critic american a sesizat abilităţile speciale [talentul] lui Hogai. E aproape de necrezut astăzi că o sumă atât de mică putea fi acceptabilă; dar trebuie să fi fost o plată uzuală în acele timpuri, iar amiciţia Profesorului reprezenta mai mult pentru Hogai decât banii [plata]. După aceea a primit cincisprezece yeni când a fost angajat de către Departamentul Educaţional al Guvernului în 1884; cât e de trist că exercitarea talentului său în artă nu îi putea întreţine existenţa. Şi din păcate nu mai trăia când aprecierea generală a marii sale arte a început se manifeste. Destul de multe exemplare ale lucrărilor lui Hogai sunt păstrate în prezent la Muzeul din Boston. Cât s-au schimbat acum condiţiile faţă de timpurile lui Hogai ! Dar sunt aceste fericite schimbări de condiţie favorizante creerii adevăratei arte ?

Tradus pro-bono astăzi şaisprezece octombrie douămiidouăzecişiunul, pro-bono pentru sighet-online.

     Tradus de Gheorghiţa N. Dobre şi Valentin-Claudiu I. Dobre din surse scrise şi internet


Share
Ultima actualizare Marţi, 19 Octombrie 2021 15:47