logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Primaria Sighet a lansat în dezbatere publică proiectul privind interzicerea comercializării produselor etnobotanice PDF Imprimare Email 3835 Afişări
Scris de Sighet Online   
Luni, 21 Februarie 2011 14:45

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei aduce la cunoştinţă publică că a fost iniţiat următorul proiect de act normativ, care urmează a fi supus aprobării Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei: 

Proiect de Hotărâre privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare

Aducerea la cunoştinţă publică se face prin:

a)     afişare la sediul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei;

b)    publicarea în mass-media locală;

c)     publicarea în pagina proprie de internet (www.primaria-sighet.ro).

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, pot fi depuse în scris,  la Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei cam.7.

Sighetu Marmaţiei,20.01.2011

                                                                                                           

              Primar,                                                          Comp. Comercial şi Transport Urban,                                

Prof. Eugenia Godja                                                                  ing. Vasile Drăguş      

 


R E F E R A T

 

Având în vedere faptul că pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei au început să apară agenţi economici prin a căror magazine, denumite generic „Magazine de vise”, pun în vânzare sau vând plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, inclusiv compuşii şi derivaţii ai acestora;

Datorită efectelor halucinogene, consumul, în special de către tineri, a acestor substanţe a ajuns să crească progresiv, iar rezultatele sunt deosebit se periculoase pentru sănătatea publică;

Având în vedere că există mai multe categorii de plante, substanţe şi preparate de acest gen care au rămas înafara reglementărilor legale în vigoare, acestea nefiind cuprinse în anexele privind substanţele interzise din Legea nr. 359/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;

            Reţinând prevederile :

- Legii nr. 359/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare respectiv ;

-    Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000<LLNK 12000    99130 301   0 33>

     privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă;

-         Legii nr.61/1991, republicata, cu modificările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice;

-         Dispoziţiilor art. 34 din Constituţia României conform cărora dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat;

-         Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 şi pct.19 şi art 115 alin (1) lit. b) din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          Având în vedere considerentele de mai sus, propun spre  aprobare propunerile pentru Proiectul de Hotărâre “privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare,  după cum urmează:

Art.1       În municipiul Sighetu Marmaţiei se interzice comercializarea, deţinerea şi distribuţia de către persoanele juridice sau fizice, indiferent dacă sunt sau nu autorizate, a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, ordinea şi liniştea publică, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare. De asemenea este interzisă distribuirea sau oferirea de eşantioane ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute mai sus.

Art.2       Interdicţia prevăzută la articolul 1 se aplică şi oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinînd una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante halucinogene, euforice sau psihotrope, care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte subtanţa cativă,de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi administrate, disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au o altă destinaţie decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.

Art.3       În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comercianţii din municipiul Sighetu Marmaţiei sunt obligaţi să distrugă, pe cheltuiala lor, fără afectarea mediului înconjurător, toate stocurile de plante şi substanţe care fac obiectul prezentei hotărâri;

Art.4       Nerespectarea prevederilor art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 şi 2500 lei. În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Art.5       În cazul săvârşirii în mod repetat a faptelor ce constituie contravenţie conform prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, agentul constatator, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale va aplica şi sancţiunea complementară de reţinere în vederea anulării a Acordului de Funcţionare emis de Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei;

Art.6       Concomitent aplicării sancţiunii, agentul constatator va dispune, după caz, sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de confiscare, în vederea distrugerii produselor ce fac obiectul contravenţiei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7       Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se vor face de către personalul Poliţiei Locale, Poliţiei municipiului Sighetu Marmaţiei, Jandarmeriei precum şi alţi agenţi constatatori împuterniciţi de către Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, prin proces-verbal întocmit în trei exemplare, din care unul se va înmâna, sau după caz se va comunica contravenientului.

Art.8       Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal se depune la Judecătoria municipiului Sighetul Marmaţiei. Plângerea suspendă executarea.

Art.9       Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile cuprinse Ordonanţa nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10     Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii sau după caz a înmânării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită.

Art.11     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei.

Art.12     Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituţia Prefectului  Judeţul Maramureş;

-       Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei;

-       Poliţia municipiului Sighetu Marmaţiei;

-       Compania de jandarmi Sighetu Marmaţiei;

-       Poliţia Locală Sighetu Marmaţiei;

-       Compartimentul Comercial şi Transport Urban;

-   Dosar hotărâri

Sighetu Marmaţiei20.01.2011

 

 

Compartimentul Comercial şi Transport Urban

Ing. Vasile Drăguş


 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAŢIEI

nr. 1024 din 20.01.2011

 

          În temeiul prevederilor art. 45, alineatul (6) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,  republicată şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre “privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare, în susţinerea căruia formulez următoarea :

 

EXPUNERE DE MOTIVE

                   

          Pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor plante şi substanţe, din cauza intoxicărilor pe care le produc şi riscului de abuz, constituie un semnal de alarmă pe care autorităţile publice trebuie să-l ia în considerare şi să întreprindă toate măsurile legale de care dispune pentru a interzice această activitate.

          Pentru comercianţii acestor produse afacerea a devenit din ce în ce mai profitabilă iar pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei au început să apară acest gen de magazine prin intermediul cărora se comercializează aceste plante şi substanţe. Unele din plantele, substanţele şi preparatele stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope comercializate pe raza municipiului nostru, prin „Magazinele de Vise”, scapă de sub controlul prevederilor legale în vigoare, neexistând o reglementare unitară în acestă privinţă.

          Toate aceste elemente care vizează interesul general al sănătăţii populaţiei unui oraş, impun cu caracter de urgenţă, luarea unor măsuri administrative de interzicere, în municipiul Sighetu Marmaţiei, a activităţiilor agenţilor economici care oferă, pun în vânzare sau vând plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, inclusiv compuşii şi derivaţii ai acestora.

           Având în vedere considerentele de mai sus,  apreciez ca fiind oportună adoptarea unei hotărâri de consiliu “privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare”.

           

Sighetu Marmaţiei, 20.01.2011

 

Viceprimarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Jr. Ovidiu Gheorghe Nemeş


 

P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E

privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare

 

 

            Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____/_____/2011, convocată din iniţiativa d-ei Primar;

            Analizând Expunerea de motive nr. 1024/20.01.2011 al Viceprimarului municipiului Sighetu Marmaţiei, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind interzicerea  pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei a comercializării, deţinerii şi distribuţiei plantelor, substanţelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare;

            Văzând referatul nr.1025/20.01.2011 a Compartimentului Comercial şi Transport Urban din cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei;

            Luând în considerare punctele de vedere exprimate de către  Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş, prin adresa nr.2772/18.02.2011, respectiv de către IJPF Maramureş, prin adresa nr. 2773/18.02.2011;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, Comisiei pentru mediu, servicii de utilitate publică, gospodărie comunală, exploatarea şi întreţinerea reţelelor edilitare, transport urban, comerţ, agricultură şi industrie alimentară, precum şi a Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor cetăţenilor şi libertăţilor religioase şi de cult, relaţii externe, probleme ale minorităţilor, relaţii cu cetăţenii şi mass – media;

Reţinând prevederile :

-     Legii nr. 359/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare respectiv ;

-     Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000   privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă;<LLNK 12000    99130 301   0 33>

-    Legii nr.61/1991, republicata, cu modificările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare   

      a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice;

-         Dispoziţiilor art. 34 din Constituţia României conform cărora dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat;

-         Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 şi pct.19 şi art 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRASTE:

 

      Art.1    În municipiul Sighetu Marmaţiei se interzice comercializarea, deţinerea şi distribuţia de către persoanele juridice sau fizice, indiferent dacă sunt sau nu autorizate, a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, ordinea şi liniştea publică, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare. De asemenea este interzisă distribuirea sau oferirea de eşantioane ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute mai sus.

Art.2          Interdicţia prevăzută la articolul 1 se aplică şi oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinînd una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante halucinogene, euforice sau psihotrope, care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte subtanţa cativă,de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi administrate, disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au o altă destinaţie decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.

Art.3          În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comercianţii din municipiul Sighetu Marmaţiei sunt obligaţi să distrugă, pe cheltuiala lor, fără afectarea mediului înconjurător, toate stocurile de plante şi substanţe care fac obiectul prezentei hotărâri;

Art.4          Nerespectarea prevederilor art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 şi 2500 lei. În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Art.5          În cazul săvârşirii în mod repetat a faptelor ce constituie contravenţie conform prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, agentul constatator, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale  va aplica şi sancţiunea complementară de reţinere în vederea anulării a Acordului de Funcţionare emis de Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei;

Art.6          Concomitent aplicării sancţiunii, agentul constatator va dispune, după caz, sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de confiscare, în vederea distrugerii produselor ce fac obiectul contravenţiei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7          Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se vor face de către personalul Poliţiei Locale, Poliţiei municipiului Sighetu Marmaţiei, Jandarmeriei precum şi alţi agenţi constatatori împuterniciţi de către Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, prin proces-verbal întocmit în trei exemplare, din care unul se va înmâna, sau după caz se va comunica contravenientului.

Art.8          Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal se depune la Judecătoria municipiului Sighetul Marmaţiei. Plângerea suspendă executarea.

Art.9          Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile cuprinse Ordonanţa nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10        Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii sau după caz a înmânării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită.

Art.11        Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei.

Art.12        Prezenta hotărâre se comunică la:

-       Instituţia Prefectului  Judeţul Maramureş;

-       Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei;

-       Poliţia municipiului Sighetu Marmaţiei;

-       Compania de jandarmi Sighetu Marmaţiei;

-       Poliţia Locală Sighetu Marmaţiei;

-       Compartimentul Comercial şi Transport Urban;

-       Dosar hotărâri.

 

 


Share
Ultima actualizare Luni, 18 Aprilie 2011 10:24
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact